09/16/2022 [Saint Elizabeth Ann Seton Parish]

Saint Elizabeth Ann Seton Parish

Event info

Date: 09/16/2022
Location: Saint Elizabeth Ann Seton Parish
Address: 116 Hughes Street Swoyersville
Saint Elizabeth Ann Seton Parish
116 Hughes St. Swoyersville
6 pm to 10 pm